1


Bilinguisme et Timbre Vocal

作者
柯南紹
Author
Alan Cranshaw
摘要

析論皇甫謐之高士傳

/ 蔡信發Shin-fa Tsai

1(160)
9(152)

桓寬鹽鐵論版本初探

/ 林平和Ping-ho Lin

27(134)

洛陽伽藍記的作者與成書年代

/ 詹秀惠Siou-hwei Chan

52(110)

老子之道的蠡測

/ 鄭琳Lin Chang

63(98)

沈約聲律論發微

/ 姚振黎Jenn-li Yao

81(80)
99(62)
17(144)