FaceBook pڭ
 
ISSUE 當期主題 發  刊
70 中央大學人文學報 第70期  (易鵬   Peng Yi ) 2020 / 秋季號
69 中央大學人文學報 第69期  (林文淇 ) 2020 / 春季號
68 中央大學人文學報 第68期  (李瑞騰 ) 2019 / 秋季號
67 中央大學人文學報 第67期  (李瑞騰 ) 2019 / 春季號
66 紀念唐君毅先生逝世40 周年  (楊自平   Tzu ping Yang ) 2018 / October
65 中央大學人文學報 第65期  (林文淇   Wenchi Lin ) 2018 / April
64 六、七〇年代臺港電影  (林文淇   Wenchi Lin ) 2017 / October
63 臺灣‧東亞:歷史變動下的社會與經濟  (李力庸   Li-yung Lee ) 2017 / April
62 中央大學人文學報 第62期  (李力庸   Li-yung Lee ) 2016 / October
61 徐冰專論  (易鵬   Peng Yi ) 2016 / April
60 音樂與手稿研究  (易鵬、連憲升   Peng Yi, Hsien-Sheng Lien ) 2015 / October
59 中央大學人文學報 第59期  (楊自平、易鵬   Tzu-ping Yang, Peng Yi ) 2015 / April
58 中央大學人文學報 第58期  (楊自平、易鵬   Tzu-ping Yang, Peng Yi ) 2014 / October
57 中央大學人文學報 第57期  (李力庸、易鵬   Li-yung Lee, Peng Yi ) 2014 / April
56 中央大學人文學報 第56期  (梅家玲、李力庸   Chia-ling Mei, Li-yung Lee ) 2013 / October
第一頁    1  2  3  4  5  最末頁   共5頁
No.69  2020 春季號
No.68  2019 秋季號
No.67  2019 春季號
No.66  2018 October
No.65  2018 April
© 2017 NCU Journal of Humanities. All Rights Reserved.