2


Human Suffering in Wordsworth's Early Poetry

作者
呂秀玲
Author
Hsiou-ling Lyu
摘要

說文部首正補釋例

/ 蔡信發Shin-fa Tsai

1(174)

伊川易學舉要之一

/ 胡自逢Tsu-fong Hu

11(164)

鹽鐵論之命名與校注書目

/ 林平和Ping-ho Lin

25(150)

詞體產生之音樂背景

/ 張夢機Meng-chi Chang

47(128)
71(104)

論孔門交友之道

/ 姚振黎Jenn-li Yao

83(92)
99(76)

Realistic Fictional Dreams

/ 許經田James C. T. Shu

13(162)