4


Allegories: Western and Chinese

作者
許經田
Author
James C.T. Shu
摘要

象形析論

/ 蔡信發Shin-fa Tsai

1(246)

鹽鐵論修辭之探究

/ 林平和Ping-ho Lin

15(232)

方回批杜牧詩繹說

/ 張夢機Meng-chi Chang

79(168)

沈約詩之內涵析論

/ 姚振黎Jenn-li Yao

93(154)
119(128)

法文的被動語態

/ 黃景星Jing-Shing Huang

103(144)
91(156)
45(202)
33(214)

The Tell-Tale Signs of Simplifying Poe

/ 傅雷曼Sanford Freedman

23(224)