FaceBook pڭ
搜尋結果
查詢關鍵字 Wan Ren    搜尋結果共 1 筆
No. 論文名稱 作  者 期  數
1 文學改編、媒介特質與自我解構: 〈蘋果的滋味〉的比較敘事學研究 謝世宗 17
No.69  2020 春季號
No.68  2019 秋季號
No.67  2019 春季號
No.66  2018 October
No.65  2018 April
© 2017 NCU Journal of Humanities. All Rights Reserved.